Vragen

 • Wat is IFIC?

  IFIC is een vzw die bestaat sinds 2002. Het team bestaat uit consultants, data-analisten en directie. In nauwe samenwerking met het terrein en met experten en sociale partners, maken zij werk van moderne functieclassificaties in alle aspecten. Ze maken beschrijvingen, wegingen en klassenmodellen en voeren ook loonstudies uit om kostprijsberekeningen te verwezenlijken. In de voorbije jaren ontwikkelden ze heel wat kennis over jobs maar ook over de organisatie van de betrokken sectoren en de opbouw van sectorale lonen.

 • Wat betekent IFIC voor mijn sector?

  IFIC ontwikkelde, samen met sociale partners en mensen uit het werkveld, een nieuw systeem van functieclassificatie en een nieuw verloningssysteem voor de non-profitsectoren.
  Terwijl de oude functieclassificatie en verloning hoofdzakelijk gebaseerd was op diploma’s, zijn er in het nieuwe IFIC-systeem meerdere parameters (kennis, kunde, inwerktijd, belasting, ...) die vertrekken vanuit het werk dat je effectief doet.

 • Wanneer worden de IFIC-lonen voor 100% ingevoerd?

  In de ziekenhuizen, thuisverpleging, wijkgezondheidscentra en diensten voor het bloed van het RK is er een eerste stap gezet in mei 2018. Deze stap noemen we IFIC-fase 1. Doordat de middelen beperkt waren heeft men er voor gekozen om iedere werknemer een beperkte verhoging te geven, nl. 18,25% van het verschil tussen het oude loon en het nieuwe loon. Dit nieuwe loon (oude + 18,25%) noemen we het IFIC-fase 1 loon.
  Voor de ouderenzorg, revalidatiesector, beschut wonen en psychiatrische verzorgingstehuizen werd deze eerste stap iets later gezet, nl. in november 2019.
  De overheid besliste nu dat de zorgmedewerkers na de hectische coronaperiode meer respect en waardering verdienden. Het resultaat was dan ook de beslissing om de zogenaamde IFIC-functieclassificatie en verloning zo snel mogelijk in te voeren. Vanaf 1 juli 2021 wordt voor iedere medewerker (die er voor kiest) het volledige IFIC-loon toegepast.

  • Wie al koos voor IFIC in fase 1 of in dienst is gekomen na die datum hoeft niks te doen, het loon zal automatisch verhogen vanaf juli 2021 en opgetrokken worden naar het volledig IFIC-loon aan de volle 100%.

  • Wie nog niet ingestapt is in fase 1 zal ten laatste op 1 juni 2021 van de werkgever de vraag krijgen om in te stappen vanaf 1 juli 2021. Die vraag zal vergezeld zijn met een persoonlijke berekening van het verschil tussen het huidig loon en het toekomstig IFIC-loon. Niet alleen op vandaag, maar ook voor de komende jaren. Op basis daarvan zal die medewerker een keuze kunnen maken om in te stappen in IFIC of het huidig loon te behouden. Die keuze is definitief. Als de medewerker kiest voor het behoud van het huidig loon, dan zal dit verder betaald worden tot het einde van de tewerkstelling, zelfs met inbegrip van toekomstige verhogingen door anciënniteit of indexatie.

 • Ben ik verplicht om te kiezen voor het IFIC-loon?

  Net zoals in de fase 1 zal je opnieuw kunnen kiezen om in te stappen of bij je ‘oude’ loon te blijven. Indien het IFIC-systeem voor jou niet interessant is (op korte termijn of op langere termijn) dan garanderen we je dat je tot het einde van je tewerkstelling je huidige barema mag blijven behouden. Meer nog, dit barema zal zelfs verder stijgen met indexverhogingen en anciënniteitssprongen.

 • Wat kan ik berekenen met de 100% IFIC Calculator?

  Met deze calculator kan je voor je eigen situatie al een berekening maken wat IFIC 100% voor jou betekent per jaar anciënniteit. Ten laatste op 31 mei 2021 zal je van je werkgever een officieel document krijgen waarin je niet alleen ziet hoe je loon onmiddellijk evolueert, maar ook wat het effect is op de volledige carrière. Op basis van dat document zal je definitief een keuze kunnen maken.

 • Waarom moet ik mijn sector invullen?

  IFIC is momenteel bezig met de voorbereidingen voor implementatie in tal van sectoren. Publieke sector, Franstalige instellingen, opvoedings-en gehandicaptensector, ... Om zeker te zijn dat je de juiste berekening krijgt vragen we je eerst je sector aan te vinken.

 • Waarom wordt er gevraagd of ik al dan niet ben ingestapt in IFIC fase 1?

  Als je ingestapt bent in fase 1 dan heb je al een kleine verhoging gehad. De tool berekent dan het verschil tussen IFIC 100% en je huidig IFIC-fase 1 loon. Indien je niet bent ingestapt heb je nog geen verhoging gehad en met het verschil berekend worden tussen het IFIC 100% loon en het ‘oude’ loon zonder verhoging.

 • Waarom moet ik als nieuwe medewerker mijn ‘oude’ loon ingeven?

  Nieuwe werknemers krijgen automatisch het IFIC-fase 1 loon. Dat betekent het ‘oude’ loon voor de functie, verhoogd met 18,25% van het verschil tussen dit oude loon en het IFIC-100% loon. Vandaar dat je zelfs al nieuwe werknemer moet weten welk loon er vroeger werd uitbetaald voor je functie. Met de 100% invoering zal deze complexe berekening eindelijk voorgoed achter de rug zijn.

 • Waar kan ik de ‘oude’ barema’s terugvinden?

  Zowel de ‘oude’ barema’s als de IFIC-fase 1 lonen vind je hier.

 • Wat is een haard- of standplaats­toelage?

  De haardtoelage wordt betaald aan de werknemers die gehuwd zijn, wettelijk samenwonen of alleenstaande zijn met kinderen die recht geven op het groeipakket (kinderbijslag).
  Wie geen recht heeft op een haardtoelage, krijgt een standplaatstoelage. Ook de werknemers van wie de partner al een haardtoelage krijgt, ontvangen een standplaatstoelage.
  Het maandbedrag van de haard- of standplaatstoelage hangt af van de hoogte van je loon. De maandbedragen zijn opgenomen in het overzicht van de loonschalen. In de nieuwe IFIC-lonen zijn deze toelagen al geïntegreerd.

 • Wat is een functie­toeslag en een functie­complement?

  De functietoeslag voor hoofdverpleegkundigen en diensthoofden is een procentueel bedrag volgens anciënniteit: 4% bij minder dan 9 jaar, 8% van 9 tot en met 17 jaar en 12% vanaf 18 jaar.
  Het bijkomend functiecomplement voor hoofdverpleegkundigen en diensthoofden (loonschalen 1.78, 1.78a, 1.78s, 1.80, 1.79 en 1.00) met een loonanciënniteit vanaf 18 jaar, is een maandelijks bedrag, geïndexeerd zoals de loonschalen.

 • Wat is een premie bijzondere beroepstitel of bijzondere beroeps­bekwaamheid?

  De federale overheid bepaalde bij koninklijk besluit dat de verpleegkundige die recht had op een BBT/BBK premie voor 1 september 2018, het recht op deze premie behoudt, ook indien de werknemer van functie verandert, of naar een ander instelling (PC 330) overstapt, of als rechthebbende vanuit een andere instelling ernaar overkomt, voor zover de werknemer een verpleegkundige functie blijft uitoefenen. Tijdens ‘fase 1’ van de nieuwe loonschalen konden verpleegkundigen met een premie BBT/BBK niet instappen in het nieuwe loonmodel, maar behielden de verpleegkundigen die voor 1 september 2018 een premie kregen en een verpleegkundige functie uitoefenen, de bestaande loonschaal en premie.
  Bij de versnelde volledige uitvoering van de nieuwe loonschalen aan 100 % (periode 2021-2022) is het voor ACV Puls noodzakelijk dat elke werknemer de keuze krijgt om al dan niet in de nieuwe loonschaal in te stappen op basis van de meest voordelige situatie.

  Je kan als verpleegkundige een premie bijzondere beroepstitel hebben voor geriatrie, intensieve zorg en spoedgevallenzorg, oncologie, pediatrie en neonatologie, geestelijke gezondheidszorg en psychiatrie.
  Je kan als verpleegkundige een premie bijzondere beroepsbekwaamheid hebben voor palliatieve, geestelijke gezondheidszorg en psychiatrie, diabetologie, geriatrie en palliatieve zorg.

 • Verlies ik mijn premie beroepstitel of bekwaamheid als ik nu instap?

  In de tool wordt er gevraagd of je één van deze twee premies krijgt. Indien je aankruist dat je een premie BBT krijgt , dan zal je huidig brutoloon (je startloon bij IFIC) verhoogd worden met 326,26 euro (dit is 1/12de van de premie BBT aan index 2021). Indien je aankruist dat je een premie BBK krijgt , dan zal je huidig brutoloon (je startloon bij IFIC) verhoogd worden met 108,75 euro (dit is 1/12de van de premie BBK aan index 2021).

  Let op!
  Als je instapt in IFIC verlies je de premie BBT of BBK. Vandaar dat de tool rekening houdt met je huidige loon, verhoogd met de premie. Zo krijg je een zeer duidelijk zicht of je nu voordeel doet of niet bij het instappen in IFIC. Indien je toch bij je oude barema wil blijven, dan garanderen wij dat je de premie BBT/BBK behoudt bovenop je oude loon, zeker tot het einde van je tewerkstelling. Hou er ook rekening mee dat je verhoogde IFIC-loon in aanmerking wordt genomen voor toeslagen, eindejaarspremie en verlofgeld. De premie BBT en BBK worden NIET opgenomen in die berekening voor toeslagen, eindejaarspremie en verlofgeld. Indien je vragen hebt over je berekening met de premie BBT/BBK raadpleeg je best één van de ACV-militanten van je instelling.

 • Waar vind ik mijn IFIC-functie terug?

  Je functie kan je terugvinden op je loonfiche of je contract. Indien je geen zicht hebt op je functie kan je die opzoeken in de functiewijzer, je vindt die hier.

 • Ik ken mijn nieuwe functie niet, maar wel mijn looncategorie. Hoe vul ik dit in de tool in?

  In dat geval kies je voor ‘ontbrekend’ in het invulveld. Nu klapt er een overzichtje open waarbij je rechtstreeks de looncategorie kan kiezen.

 • Ik zie mijn barema niet in de opgesomde lijst?

  In dat geval kan je de tool niet gebruiken. De tool vertrekt enkel vanuit de erkende sectorlonen. Je kan natuurlijk wel een fictieve invulling doen waarbij je wel het doelloon ziet van je functie.

 • Wat gebeurt er met mijn eindejaars­premie, verlofgeld, toeslagen, ...?

  De vergelijking in de tool gebeurt op basis van het bruto-basisloon. Alle afgeleide berekeningen zijn niet opgenomen omdat die gelijk op-of aflopen. Hoe hoger je loon, hoe hoger ook je eindejaarspremie, toeslagen, verlofgeld, … zal zijn.

 • Ik heb al meer dan 15 jaar anciënniteit. Heeft het dan nog zin om in te stappen?

  Het is een misverstand dat het IFIC-systeem enkel voordelig is voor zorgmedewerkers met weinig anciënniteitsjaren. Het is wel zo dat de nieuwe IFIC-lonen de grootste loonsverhogingen genereren in het begin van de carrière en het barema eerder afvlakt naar het einde toe. Hierdoor wordt de sector aantrekkelijker voor jongeren. In ieder geval moet iedereen een eigen individuele berekening maken.

 • Kan ik later nog terugkeren naar mijn oude loon?

  Neen, eens je ingestapt bent in IFIC blijf je in IFIC. Je kan niet meer terug naar de oude verloning.

 • Is het IFIC-systeem wel voordelig voor verpleeg­kundigen?

  Het is een misverstand dat verpleegkundigen geen voordeel zouden doen met het IFIC-systeem. De grootste loonsverhogingen worden toegekend tussen 0 en 20 jaar anciënniteit. Maar ook voor oudere verpleegkundigen blijft het in vele gevallen voordelig om over te stappen naar de IFIC-lonen.

 • Waarom spreekt men over 6% loonsverhoging?

  Dit is een bericht dat foutief in de media werd gebracht ... en gaat over de kostprijs van de volledige implementatie op macro-niveau. Maw, de volledige uitrol van de IFIC-lonen kost voor de sector 6% op de brutoloonmassa. Sommige werknemers zullen meer loonsverhoging krijgen dan die 6%, anderen minder.

 • Ik doe nu geen voordeel maar binnen een aantal jaar wel, kan ik wachten met instappen?

  Neen, dit is de laatste fase en dus is het ‘now or never’. Als je echter nu geen onmiddellijk voordeel doet dan kan je wel beslissen om in te stappen en behoud je je huidig loon tot het moment waarop het IFIC-loon je huidige looncurve voor de eerste maal overstijgt. Je blijft dan achteraf wel verder het IFIC-loon volgen tot het einde van je carrière.